ศูนย์ทดสอบทางภาษา | คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประกาศโปรดทราบ!!!

ศูนย์ทดสอบทางภาษา มีการปรับแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ KU-EPT มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร กรุณาศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ(คลิก) สอบถามเพิ่มเติม 02-5795566 ต่อ 1211

ตารางสอบ TOEFL ITP สำหรับบุคคลทั่วไป

ชื่อวิชา สำหรับ รับสมัคร สมัครแล้ว ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ มารับผลสอบ สมัครสอบ
TOEFL ITP 2560/11
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
50
1600฿
20-1 ธค.2560
14 ธค.2560
ส.16 ธค.2560
9:00-12:00
22 ธค.2560
TOEFL ITP 2560/10
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
105
1600฿
23-3 พย.2560
9 พย.2560
ส.11 พย.2560
9:00-12:00
17 พย.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/9
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
118
1600฿
25-6 ตค.2560
12 ตค.2560
ส.14 ตค.2560
9:00-12:00
20 ตค.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/8
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
110
1600฿
21-1 กย.2560
7 กย.2560
ส.9 กย.2560
9:00-12:00
15 กย.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/7
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
159
1600฿
1-11 สค.2560
17 สค.2560
ส.19 สค.2560
9:00-12:00
25 สค.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/6
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
90
1600฿
19-30 มิย.2560
13 กค.2560
ส.15 กค.2560
9:00-12:00
21 กค.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/5
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
131
1600฿
22-2 มิย.2560
8 มิย.2560
ส.10 มิย.2560
9:00-12:00
16 มิย.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/4
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
125
1600฿
24-5 พค.2560
11 พค.2560
ส.13 พค.2560
9:00-12:00
19 พค.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/3
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
129
1600฿
20-31 มีค.2560
5 เมย.2560
ส.8 เมย.2560
9:00-12:00
18 เมย.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/2
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
109
1600฿
20-3 มีค.2560
8 มีค.2560
ส.11 มีค.2560
9:00-12:00
17 มีค.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2560/1
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
136
1600฿
23-3 กพ.2560
9 กพ.2560
ส.11 กพ.2560
9:00-12:00
17 กพ.2560
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2559/12
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
135
1500฿
5-17 ธค.2559
22 ธค.2559
ส.24 ธค.2559
9:00-12:00
29 ธค.2559
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2559/11
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
107
1500฿
7-19 พย.2559
24 พย.2559
ส.26 พย.2559
9:00-12:00
1 ธค.2559
ปิดแล้ว
TOEFL ITP 2559/10
บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัด
95
1500฿
10-22 ตค.2559
27 ตค.2559
อา.30 ตค.2559
9:00-12:00
3 พย.2559
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อวิชา สำหรับ รับสมัคร สมัครแล้ว ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ
KU-EPT 2560/4
บุคคลทั่วไป
300
เต็มแล้ว
600฿
16-17 ตค.2560
17 พย.2560
อา.26 พย.2560
9:00-12:00
15 ธค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/4
นิสิต ป.เอก
300
131
600฿
12-13 ตค.2560
17 พย.2560
อา.26 พย.2560
9:00-12:00
15 ธค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/4
นิสิต ป.โท
1000
549
600฿
9-11 ตค.2560
17 พย.2560
อา.26 พย.2560
9:00-12:00
15 ธค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/3
บุคคลทั่วไป
300
251
600฿
14-15 สค.2560
1 กย.2560
อา.10 กย.2560
9:00-12:00
29 กย.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/3
นิสิต ป.เอก
300
153
600฿
10-11 สค.2560
1 กย.2560
อา.10 กย.2560
9:00-12:00
29 กย.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/3
นิสิต ป.โท
1000
728
600฿
7-9 สค.2560
1 กย.2560
อา.10 กย.2560
9:00-12:00
29 กย.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/2
บุคคลทั่วไป
300
233
600฿
22-23 พค.2560
16 มิย.2560
อา.25 มิย.2560
9:00-12:00
14 กค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/2
นิสิต ป.เอก
300
204
600฿
18-19 พค.2560
16 มิย.2560
อา.25 มิย.2560
9:00-12:00
14 กค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/2
นิสิต ป.โท
1000
484
600฿
15-17 พค.2560
16 มิย.2560
อา.25 มิย.2560
9:00-12:00
14 กค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/1
บุคคลทั่วไป
300
260
600฿
13-14 กพ.2560
3 มีค.2560
อา.12 มีค.2560
13:00-16:00
31 มีค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/1
นิสิต ป.เอก
300
193
600฿
9-10 กพ.2560
3 มีค.2560
อา.12 มีค.2560
13:00-16:00
31 มีค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2560/1
นิสิต ป.โท
1000
497
600฿
6-8 กพ.2560
3 มีค.2560
อา.12 มีค.2560
13:00-16:00
31 มีค.2560
ปิดแล้ว
KU-EPT 2559/4
บุคคลทั่วไป
300
218
600฿
31-1 พย.2559
18 พย.2559
อา.27 พย.2559
9:00-12:00
16 ธค.2559
ปิดแล้ว
KU-EPT 2559/4
นิสิต ป.เอก
300
183
600฿
27-28 ตค.2559
18 พย.2559
อา.27 พย.2559
9:00-12:00
16 ธค.2559
ปิดแล้ว
KU-EPT 2559/4
นิสิต ป.โท
1000
704
600฿
24-26 ตค.2559
18 พย.2559
อา.27 พย.2559
9:00-12:00
16 ธค.2559
ปิดแล้ว
KU-EPT 2559/3
บุคคลทั่วไป
300
199
600฿
15-16 สค.2559
2 กย.2559
อา.11 กย.2559
9:00-12:00
30 กย.2559
ปิดแล้ว
KU-EPT 2559/3
นิสิต ป.เอก
300
153
600฿
11-12 สค.2559
2 กย.2559
อา.11 กย.2559
9:00-12:00
30 กย.2559
ปิดแล้ว
KU-EPT 2559/3
นิสิต ป.โท
1000
725
600฿
8-10 สค.2559
2 กย.2559
อา.11 กย.2559
9:00-12:00
30 กย.2559
ปิดแล้ว