ไม่มีบัตรนิสิต จะสอบได้ไหม ? | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

ไม่มีบัตรนิสิต จะสอบได้ไหม ?

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย ขอใบแทนบัตรนิสิต เพื่อใช้ร่วมกับบัตรประชาชน ใช้แสดงตนตอนเข้าห้องสอบ
order: 
5