สอบผ่าน KU-EPT แล้ว สมัครสอบได้อีกหรือไม่ | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

สอบผ่าน KU-EPT แล้ว สมัครสอบได้อีกหรือไม่

ตั้งแต่ 1 กย. 2558 เป็นต้นไป ถ้าผู้สมัครที่เคยสอบมาแล้ว มีความประสงค์จะสมัครสอบอีก เพื่อผลคะแนนที่สูงขึ้นหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม  สามารถสมัครสอบได้ (บัณฑิตวิทยาลัยใช้คะแนนที่ผู้สอบทำได้สูงที่สุดเป็นเกณฑ์)

อย่างไรก็ตาม ในแต่ละครั้งที่เปิดรับสมัคร ผู้สมัครสามารถสมัคร KU-EPT ได้เพียงวิชาเดียว และสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น(ไม่มีเหตุผลที่จะสมัครสอบวิชาเดียวกัน 2 ครั้ง หรือสมัครสอบ 2 วิชาพร้อมๆกัน) เช่น
ถ้าสมัครสอบวิชา KU-EPT 2558/4 สำหรับ ป.เอก หรือ ป.โท หรือ บุคคลทั่วไป วิชาใดวิชาหนึ่ง ไปแล้ว   ไม่สามารถสมัคร KU-EPT 2558/4 สำหรับ ป.เอก และ ป.โท และ บุคคลทั่วไป ได้อีก
order: 
2