สมัครสอบแล้ว ต้องการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

สมัครสอบแล้ว ต้องการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง

การสมัครสอบ KU-EPT ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข โอนย้าย และไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัคร ได้
ผู้สมัครต้องตัดสินใจให้แน่นอนก่อนชำระเงินค่าสมัครสอบ

ส่วน TOEFL ITP สามารถทำได้ ดังนี้
ผู้ที่จะขอเลื่อนหรือขอยกเลิกการสอบจะต้องแจ้งภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับเงินค่าสมัครคืน
การขอเลื่อนสอบสามารถเลื่อนได้เพียง 2 ครั้ง เท่านั้น
          ติดต่อคุณ สุพัตรา 02-5795566-8 ต่อ 1321 อีเมล fhumspts@ku.ac.th

หมายเหตุ การสมัครสอบ ที่ไม่ได้ชำระเงิน ถือว่ายกเลิกโดยอัตโนมัติ
order: 
50