สมัครสอบแล้ว ต้องการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

สมัครสอบแล้ว ต้องการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง

การสมัครสอบ  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข โอนย้าย และไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัคร ได้
ผู้สมัครต้องตัดสินใจให้แน่นอนก่อนชำระเงินค่าสมัครสอบ

หมายเหตุ การสมัครสอบ ที่ไม่ได้ชำระเงิน ถือว่ายกเลิกโดยอัตโนมัติ
order: 
50