ในวันสอบ ต้องนำอะไรติดตัวไปบ้าง | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

ในวันสอบ ต้องนำอะไรติดตัวไปบ้าง

สำหรับวิชา KU-EPT บุคคลทั่วไป และ TOEFL ITP
   บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่  สำหรับชาวต่างประเทศใช้ Passport

สำหรับวิชา KU-EPT นิสิต ป.โท และ KU-EPT นิสิต ป.เอก ใช้ทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 ต่อไปนี้
   1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ สำหรับนิสิตชาวต่างประเทศใช้ Passport
   2. บัตรนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ หรือใบแทนบัตรนิสิต ม.เกษตรศาสตร์
หมายเหตุ   บัตรทุกใบต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ภาพและข้อมูลชัดเจนครบถ้วนและบัตรไม่หมดอายุ   
     เครื่องเขียนที่จำเป็น    ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา
             ศุนย์ทดสอบทางภาษาไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าสัมภาระ กระเป๋าสตรี และสิ่งของอื่นๆ เข้าห้องสอบ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเพลง เครื่องอัดเสียง เป็นต้น และไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ ศุนย์ทดสอบทางภาษาจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของอุปกรณ์ที่ไม่อนุญาติให้นำเข้าห้องสอบ


   ดูรายละเอียด KU-EPT
   ดูรายละเอียด TOEFL ITP
order: 
90