ในวันสอบ ต้องนำอะไรติดตัวไปบ้าง | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

ในวันสอบ ต้องนำอะไรติดตัวไปบ้าง

สำหรับวิชา TOEFL ITP
   บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่  สำหรับชาวต่างประเทศใช้ Passport หรือ เอกสารที่ทางราชการออกให้ (ยกเว้นบัตรประจำตัวนิสิต)

สำหรับวิชา KU-EPT 
   ดูรายละเอียด KU-EPT
   ดูรายละเอียด TOEFL ITP
order: 
90