ต้องการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่ได้ลงทะเบียนไว้ | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

ต้องการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่ได้ลงทะเบียนไว้

ติดต่อด้วยตนเอง ที่ คุณรัชนี โทร. 02-579-5566-8 ต่อ 1211 อีเมล fhumrnk@ku.ac.th, fhumjppu@ku.ac.th
ศูนย์ทดสอบทางภาษา ห้อง 211 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์
พร้อมแสดงหลักฐานเอกสาร ที่จำเป็น เช่นใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ที่ออกโดยหน่วยราชการ
order: 
110