เปลี่ยนรหัสนิสิต รหัสประจำตัวประชาชน | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

เปลี่ยนรหัสนิสิต รหัสประจำตัวประชาชน

เปลี่ยนแปลงไม่ได้  ยกเว้นในกรณีทีจำเป็น
ติดต่อด้วยตนเอง ที่ คุณรัชนี โทร. 02-579-5566-8 ต่อ 1211 อีเมล fhumrnk@ku.ac.th , fhumjppu@ku.ac.th
ศูนย์ทดสอบฯ ห้อง 211 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์
พร้อมแสดงหลักฐานเอกสาร ที่จำเป็น ที่ออกโดยหน่วยราชการ
order: 
100