กรอกอีเมลผิด/เปลี่ยนอีเมล | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

กรอกอีเมลผิด/เปลี่ยนอีเมล

นำบัตรนิสิต มก. และบัตรประชาชน มาขอเปลี่ยนด้วยตนเอง ที่ ศูนย์ฯ ทดสอบทางภาษาคณะมนุษยศาสตร์  อาคาร มน.1  ชั้น 2 ห้อง 1211 
ยกเวันในกรณีที่กรอกอีเมลผิด ทำให้ไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียนได้
ไปที่เมนู ติดต่อ Admin  แจ้งความประสงค์และเหตุผล
แจ้งข้อมูลเหล่านี้มาด้วย
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประชาชน
รหัสนิสิต (ถ้าเป็นนิสิต มก.)
อีเมล (ที่ถูกต้อง)
order: 
25