การขอใบรับรองผลสอบ KU-EPT | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

การขอใบรับรองผลสอบ KU-EPT

สามารถติดต่อขอหนังสือรับรองได้ด้วยตัวเองพร้อมเอกสาร (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรนิสิต)  ที่ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร มน.1 ชั้น 2 ห้อง 211  ใช้เวลาดำเนินการ 1-3 วันทำการ  
** หากไม่สะดวกยื่นเอกสารด้วยตนเอง สามารถส่งอีเมลมาขอใบรับรองพร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารมาที่ e-mail : fhumrnk@ku.ac.th หรือ fhumjppu@ku.ac.th ก่อนล่วงหน้า และมารับหนังสือรับรองด้วยตัวเองได้หลังจากยื่นเอกสารแล้ว 1-3 วัน **
order: 
50