แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ KU-EPT | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่


แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ KU-EPT (ปรับปรุง)

 

1. ข้อสอบเป็นทรัพย์สินของศูนย์ทดสอบฯ ห้ามคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง เผยแพร่ หรือนำออกจากห้องสอบเพื่อประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม ผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบทางเว็บไซต์ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th เมนูสถานะของฉัน อย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันสอบ

3. เตรียมเอกสารที่ต้องแสดงในวันสอบ คือ
3.1 สำหรับ วิชา KU-EPT สำหรับ นิสิต ม.เกษตร ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก
      3.1.1 บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/ใบขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ สำหรับนิสิตนานาชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ และ
      3.1.2 บัตรประจำตัวนิสิตที่ยังไม่หมดอายุ สำหรับนิสิตใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวนิสิต ให้ทำเรื่องขอหนังสือรับรองสภาพความเป็นนิสิตจากประธานโครงการเพื่อใช้แสดงแทน
               หมายเหตุ กรรมการคุมสอบจะตรวจบัตรทั้ง 2 ใบ ถ้านิสิตขาดบัตรใดบัตรหนึ่งหรือบัตรใดบัตรหนึ่งหมดอายุ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ และนิสิตจะขอเงินค่าสมัครคืนไม่ได้

3.2 สำหรับ วิชา KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป
      3.2.1 บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/ใบขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ สำหรับผู้สมัครชาวต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ
 
4. ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเพื่อตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งของตนเองหน้าห้องสอบ

5. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบในห้องที่กำหนดให้เท่านั้น

6. ผู้เข้าสอบต้องนั่งประจำที่นั่งตามหมายเลขที่กำหนดให้เท่านั้น

7. ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องเขียนใดๆ เข้าห้องสอบ ศูนย์ทดสอบฯ จัดเตรียมเครื่องเขียนไว้ให้บนโต๊ะผู้เข้าสอบแล้ว

 
8. ให้ปิดอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

9. เขียนชื่อ-นามสกุลและรายละเอียดอื่นๆ ที่หัวกระดาษคำตอบ ในช่อง “รหัสประจำตัว” ให้ใส่เลขที่นั่งสอบ (ไม่ใช่รหัสนิสิต) และฝนรหัสให้ถูกต้อง
    หากผู้สมัครไม่กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน จะไม่ตรวจคำตอบให้โดยไม่มีการอนุโลมใดๆ ทั้งสิ้น

10. เขียนหมายเลขชุดข้อสอบลงในมุมบนด้านขวามือของกระดาษคำตอบ โดยดูหมายเลขชุดข้อสอบได้จากมุมบนด้านขวาของข้อสอบ

11. การฝนคำตอบ ต้องฝนให้เข้ม เต็มวง หากต้องการเปลี่ยนคำตอบ ให้ใช้ยางลบ ลบให้สะอาด มิฉะนั้น เครื่องตรวจจะไม่สามารถตรวจคำตอบได้
     การทำเครื่องหมายคำตอบผิดวิธี เช่น ใช้ปากกาฝนหรือวงคำตอบ เครื่องตรวจจะไม่สามารถตรวจคำตอบได้เช่นกัน

12. หากการสอบได้เริ่มดำเนินการสอบแล้ว (เวลา 9.00น.) ผู้เข้าสอบที่มาสายไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ ผู้สมัครที่ทำข้อสอบเสร็จหรือไม่ประสงค์จะทำข้อสอบจะออกจากห้องได้
    ต่อเมื่อพ้น 1 ชั่วโมงไปแล้ว

13. เมื่อหมดเวลาสอบแล้ว ให้ผู้สมัครนำข้อสอบและกระดาษคำตอบไปส่งกรรมการคุมสอบที่หน้าห้อง

14. ห้ามนำสิ่งของอื่นใดเข้าห้องสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสาร เครื่องช่วยคำนวณ นาฬิกา กล้องถ่ายรูป พวงกุญแจ วัตถุมงคล กระดาษ เอกสาร ฯลฯ และ ห้ามนำเอกสารใดๆ ออกนอกห้องสอบ

15. หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้คุมสอบหรือระเบียบการเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการสอบและจะไม่ได้รับผลการสอบในครั้งนั้น และหากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ จะต้องยุติ     การสอบทันที 
อนึ่ง ศูนย์ทดสอบไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ
     

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและลงโทษผู้ที่ทุจริตในการสอบ
 

กรณีนิสิต  1. มีพฤติกรรมส่อทุจริตในการสอบ มีโทษพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา

                 2. ทุจริตในการสอบ มีโทษพักการศึกษา 1 ปีการศึกษา
                 3. ส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ ครั้งที่ 2 มีโทษให้ออก

                 (หมายเหตุ ผลการตัดสินลงโทษขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบัณฑิตวิทยาลัย )


กรณีบุคคลทั่วไป  หากพบพฤติกรรมส่อทุุจริตในการสอบ ศูนย์ทดสอบฯ จะพิจารณาไม่ตรวจกระดาษคำตอบ 
                             และ/หรือตัดสิทธิ์การสอบทุกวิชา ของศูนย์ทดสอบฯ รวมถึงดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

 


 
ดู ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ(KU-EPT) คลิก