แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ KU-EPT | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่


แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ KU-EPT
 
1. ข้อสอบเป็นทรัพย์สินของศูนย์ทดสอบฯ ห้ามคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง เผยแพร่ หรือนำออกจากห้องสอบเพื่อประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม ผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบทางเว็บไซต์ของ ศูนย์ทดสอบทางภาษา เมนู สถานะของฉัน อย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันสอบ
3. เตรียมเอกสารที่ต้องแสดงในวันสอบ บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/ใบขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ สำหรับผู้สมัครชาวต่างประเทศ ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ
4. ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเพื่อตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งของตนเองหน้าห้องสอบ
5. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบในห้องที่กำหนดให้เท่านั้น
6. ผู้เข้าสอบต้องนั่งประจำที่นั่งตามหมายเลขที่กำหนดให้เท่านั้น
7. ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องเขียนใดๆ เข้าห้องสอบ  ศูนย์ทดสอบฯ จัดเตรียมเครื่องเขียนไว้ให้บนโต๊ะผู้เข้าสอบแล้ว
8. ปิดอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
9. เขียนชื่อ-นามสกุลและรายละเอียดอื่นๆ ที่หัวกระดาษคำตอบ ในช่อง “รหัสประจำตัว” ให้กรอกรหัสประจำตัว (ไม่ใช่รหัสนิสิต) และฝนรหัสให้ถูกต้อง หากผู้สมัครไม่กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
    จะไม่ตรวจคำตอบให้  โดยไม่มีการอนุโลมใดๆ ทั้งสิ้น
10.การฝนคำตอบ ต้องฝนให้เข้ม เต็มวง หากต้องการเปลี่ยนคำตอบ ให้ใช้ยางลบ ลบให้สะอาด มิฉะนั้น เครื่องตรวจจะไม่สามารถตรวจคำตอบได้ การทำเครื่องหมายคำตอบผิดวิธี เช่น ใช้ปากกาฝนหรือ
    วงคำตอบ เครื่องตรวจจะไม่สามารถตรวจคำตอบได้เช่นกัน
11.หากการสอบได้เริ่มดำเนินการสอบแล้ว ผู้เข้าสอบที่มาสายไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ ผู้สมัครที่ทำข้อสอบเสร็จหรือไม่ประสงค์จะทำข้อสอบจะออกจากห้องได้ต่อเมื่อพ้น 1 ชั่วโมงไปแล้ว
12.เมื่อหมดเวลาสอบแล้ว ให้ผู้สมัครยุติการทำข้อสอบทันทีและนั่งอยู่กับที่รอจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บข้อสอบเรียบร้อยและแจ้งให้ทุกคนออกจากห้องสอบได้
13.ห้ามนำสิ่งของอื่นใดเข้าห้องสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสาร เครื่องช่วยคำนวณ นาฬิกา กล้องถ่ายรูป พวงกุญแจ วัตถุมงคล กระดาษ เอกสาร ฯลฯ และ ห้ามนำเอกสารใดๆ ออกนอกห้องสอบ 
14. หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้คุมสอบหรือระเบียบการเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการสอบและจะไม่ได้รับผลการสอบในครั้งนั้น และหากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ และต้องยุติการสอบทันที อนึ่ง ศูนย์ทดสอบไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและลงโทษผู้ที่ทุจริตในการสอบ
 

กรณีนิสิต  1. มีพฤติกรรมส่อทุจริตในการสอบ มีโทษพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา

                 2. ทุจริตในการสอบ มีโทษพักการศึกษา 1 ปีการศึกษา
                 3. ส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ ครั้งที่ 2 มีโทษให้ออก

                 (หมายเหตุ ผลการตัดสินลงโทษขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบัณฑิตวิทยาลัย )


กรณีบุคคลทั่วไป  หากพบพฤติกรรมส่อทุุจริตในการสอบ ศูนย์ทดสอบฯ จะพิจารณาไม่ตรวจกระดาษคำตอบ 
                             และ/หรือตัดสิทธิ์การสอบทุกวิชา ของศูนย์ทดสอบฯ รวมถึงดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

 


 
ดู ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ(KU-EPT) คลิก