ปัญหาที่พบได้บ่อย (FAQ) | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

ปัญหาที่พบได้บ่อย (FAQ)

ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา
ต้องการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ติดต่อด้วยตนเอง ที่ คุณรัชนี โทร. 02-579-5566-8 ต่อ 1211 อีเมล fhumrnk@ku.ac.th, fhumjppu@ku.ac.th
ศูนย์ทดสอบฯ ห้อง 211 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์
พร้อมแสดงหลักฐานเอกสาร ที่จำเป็น เช่นใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ที่ออกโดยหน่วยราชการ
อีเมลมาสอบถามแล้วไม่ได้รับคำตอบจากศูนย์ฯ สำหรับผู้ที่ได้รับอีเมลจากศูนย์ฯ แล้วพยายาม Reply หรือ Forward อีเมล เพื่อตอบกลับมา
ไม่สามารถติดต่อกลับมาได้ เนื่องจากเมลบ๊อกส์ที่ศูนย์ฯ ใช้ส่งอีเมลไม่ใช่เมลบ๊อกส์ปกติ มีความสามารถในการส่งเมลได้เท่านั้น  ไม่สามารถรับอีเมลได้
อีเมลของท่านจึงสูญหายไป

การติดต่อกับศูนย์ฯ สามารถทำได้ดังนี้
1. ด้วย เมนู ติดต่อAdmin
2. ติดต่อ คุณรัชนี โทร. 02-579-5566-8 ต่อ 1211 อีเมล fhumrnk@ku.ac.th, fhumjppu@ku.ac.th
3. มาติดต่อด้วยตนเองที่ ศูนย์ทดสอบฯ ห้อง 211 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หน้า