ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่


วัตถุประสงค์ของศูนย์ทดสอบทางภาษา          

เพื่อดำเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับปริญญาตรี โท และเอก 
 

ระดับปริญญาตรี 


          สำหรับนิสิตปริญญาตรี (ก่อนปีการศึกษา 2563) คะแนนสอบ KU-EPT ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชา 01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III ทั้งนี้ ผลการสอบจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดไปเป็นต้นไป
          และ นิสิตปริญญาตรี (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป)  สามารถใช้คะแนนสอบ KU-EPT  เพื่อเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563  >> เกณฑ์การเทียบผลสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
 

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย  นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสอบวัดระดับความ สามารถทางภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์  หากนิสิตไม่ประสงค์เข้ารับการทดสอบ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย (English Required by Graduate School) โดยสอบผ่านวิชาดังกล่าว ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย แต่หากนิสิตสอบวิชาดังกล่าวไม่ผ่าน นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ หรือสมัครเข้ารับการทดสอบได้จนกว่าจะสอบผ่าน