รายละเอียดการสอบ TOEFL ITP | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่


TOEFL ITP IS ...

TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เป็นข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ที่เป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ (Paper based) และยอมรับในประเทศไทย ใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ ข้อสอบ TOEFL สามารถวัดว่าคุณมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด ในแต่ละทักษะ การฟัง ไวยากรณ์ และการอ่าน ทุกทักษะมีคะแนนเต็ม เท่ากับ 667 คะแนนสอบ TOEFL มีความสำคัญมากเพราะใช้ในการสมัครเรียนต่อ หรือเป็นคุณสมบัติการสอบจบระดับปริญญาโทขึ้นไปในประเทศไทย และใช้สมัครงานบริษัทต่าง ๆ ที่ยอมรับผลคะแนนสอบ TOEFL

ผลคะแนนสอบ TOEFL ITP ใช้ตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษาดังต่อไปนี้ (ผลคะแนนการสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ)                                             
 • ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อวัดระดับในการเทียบโอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ตามเกณฑ์ที่ภาควิชากำหนด)
 • ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ สำหรับการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ สำหรับการสมัครงานในตำแหน่งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP
 • ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อขอรับทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษา  ต่างๆ ที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP
 • ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ ในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant) ณ สายการบิน EVA AIR ประเทศไต้หวัน ซึ่งต้องมีผลสอบ TOEFL ITP ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป               
 • เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งปริญญาโท และ เอก
 • เตรียมตัวก่อนสอบ TOEFL iBT (Internet based testing)
 • ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English Proficiency) ของตนเอง เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC: ASEAN Economic Community ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารสากล
 • เตรียมพร้อมสำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • เตรียมพร้อมก่อนการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาต่อ การสมัครงาน หรือรับทุนการศึกษา       
ทำไมจึงควรสอบ TOEFL ITP
 • TOEFL ITP เป็นข้อสอบ TOEFL มาตรฐานที่ออกข้อสอบโดยศูนย์บริการแบบทดสอบทางการศึกษา ETS (Educational Testing Service) ณ สหรัฐอเมริกา ที่ผ่านการสอบจริงมาแล้ว จึงมีมาตรฐานเดียวกับการสอบวัดผล TOEFL จริง
 • ค่าใช้จ่ายในการสอบ TOEFL ITP ถูกกว่าค่าธรรมเนียมการสอบ TOEFL จริงถึง 4 เท่า
 • สามารถทราบผลการสอบได้ภายในห้าวันหลังการสอบ
 • สะดวก และสามารถเดินทางมาสอบได้โดยตรงที่ ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

โครงสร้างข้อสอบ TOEFL ITP
TOEFL ITP เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
 • ส่วนที่ 1 : การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)
 • ส่วนที่ 2 : ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที  (40 ข้อ)
 • ส่วนที่ 3 : การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)
เงื่อนไขและสิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
 • มาถึงห้องสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที
 • นำบัตรประจำตัวอย่างเป็นทางการ ที่มีรูปถ่ายของผู้สอบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรนักเรียน/นักศึกษา/ข้าราชการ พาสปอร์ต หรือ ใบขับขี่ มาใช้ป็นหลักฐานในวันเข้าสอบด้วย

รายงานผลการสอบ
 • ผู้สอบสามารถมารับเอกสารรายงานผลการสอบได้ตามกำหนดในตารางสอบ TOEFL ITP ในหน้าแรกของ www.ku-ept.human.ku.ac.th

 
วิธีการคิดคะแนนเป็น TOEFL Score
เช่น หากท่านตอบถูก section ละ 30 ข้อ  
ใน Section 1 ท่านจะได้ 50 คะแนน
Section 2 จะได้ 56 คะแนน และใน 
Section 3 จะได้ 51 คะแนน 
จากนั้น นำคะแนนที่แปลงแล้วมารวมกันแล้วคูณด้วย 10 และหารด้วย 3 จะเป็น TOEFL Score ของท่าน
ตัวอย่าง  ((50+56+51) x 10) / 3 = 523.33 = 523
 
เงื่อนไขและสิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ     
 • มาถึงห้องสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที
 • นำบัตรประจำตัวอย่างเป็นทางการ ที่มีรูปถ่ายของผู้สอบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน/ข้าราชการ พาสปอร์ต หรือใบขับขี่ มาใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบด้วย
 • ดินสอ 2B และยางลบ
 
รายงานผลสอบ
 • ผู้สอบสามารถมารับเอกสารรายงานผลการสอบได้ตามกำหนดในตารางสอบ TOEFL ITP ในหน้าแรกของ www.ku-ept.human.ku.ac.th
 
หมายเหตุ
 • ผู้ที่ไม่สามารถมาสอบตามวันเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเปลี่ยนวันและขอรับเงินคืนทุกกรณี
 • การสอบครั้งที่ 9/2560 เป็นต้นไป ผู้เข้าสอบไม่สามารถเลื่อนสอบ TOEFL ITP ได้
 • ผู้ที่ต้องการขอรับผลสอบด้วยตนเอง สามารถรับได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันประกาศผลสอบ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด จะต้องติดต่อขอรับผลสอบด้วยตนเอง ณ สถาบันการศึกษานานาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งเสียค่าดำเนินการขอผลสอบใหม่ จำนวน 200 บาท
 • ผู้ที่ต้องการให้ส่งใบคะแนน สามารถส่งแบบ EMS พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท 
 • ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัครหลังกำหนด ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม