ปัญหาที่พบได้บ่อย (FAQ) | ศูนย์ทดสอบทางภาษา

คุณอยู่ที่นี่

ปัญหาที่พบได้บ่อย (FAQ)

ปัญหา วิธีการแก้ปัญหาเรียงจากมากไปน้อย
มีปัญหา TOEFL ITP ติดต่อคุณ สุพัตรา 02-5795566-8 ต่อ 1321
อยากทราบผลคะแนนสอบ KU-EPT มี 3 วิธีดังนี้
  1. ถ้าต้องการทราบว่าเคยสอบผ่านหรือไม่ และคะแนนที่เคยสอบผ่าน(สูงที่สุด)คือเท่าใด ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย
  2. ถ้าต้องการทราบผลสอบ ตั้งแต่ KU-EPT 2557/3 เป็นต้นมา เข้าไปที่เมนูสถานะของฉัน กรอกอีเมล คลิกดำเนินการ คลิกอีเมลผลสอบ
  3. ถ้าต้องการทราบผลสอบก่อน KU-EPT 2557/3 เข้าไปที่เมนู ประกาศผลสอบ(เก่า)
มีปัญหา KU-EPT ติดต่อคุณ รัชนี,จิราพร 02-5795566-8 ต่อ 1211
ใครสามารถสมัครสอบ KU-EPT สำหรับ บุคคลทั่วไป ผู้ที่ลงทะเบียนทุกคน ไม่ว่าจะลงทะเบียนเป็นแบบใด ป.เอก ป.โท ป.ตรี หรือบุคคลทั่วไป สามารถสมัครสอบ ได้
สมัครสอบ KU-EPT ไม่ทัน หริอ เต็มแล้ว สมัคร KU-EPT บุคคลทั่วไป
เมื่อทราบผลสอบ มาขอใบรับรองคะแนนจากศูนย์ฯ นำไปยื่นให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยด้วยตนเอง
ลงทะเบียนแล้ว ทำไมต้องยืนยันอีก การยืนยันการลงทะเบียน เป็นการตรวจสอบว่า คุณมีตัวตน อีเมลของคุณถูกต้อง และสามารถรับ-ส่งอีเมล สื่อสารกับศูนย์ทดสอบฯได้
สมัครแล้ว ไม่เห็นมีใบชำระเงิน การสมัครสอบ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้           
1. ลงทะเบียน (ทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว สมัครสอบคราวต่อไปสมัครได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)
ไปที่เมนู ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน คลิกดำเนินการ
ไปที่ระบบ อีเมล ของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงก์ยืนยันการลงทะเบียน
2. สมัครสอบ เมื่อถึงกำหนดวันเปิดรับสมัคร
วิชาที่เปิดรับสมัคร(แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายวิชาสอบจะมีลิงค์ให้ คลิกสมัคร
ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบกรอกอีเมล คลิกดำเนินการ
ระบบจะแสดงใบชำระเงินค่าสมัครสอบ คลิกรูป Printer เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน
นำใบชำระเงินไปจ่ายเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใน 3 วันจากวันที่สมัคร
ต้องการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ติดต่อด้วยตนเอง ที่ คุณรัชนี โทร. 02-579-5566-8 ต่อ 1211 อีเมล fhumrnk@ku.ac.th, fhumjppu@ku.ac.th
ศูนย์ทดสอบฯ ห้อง 211 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์
พร้อมแสดงหลักฐานเอกสาร ที่จำเป็น เช่นใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ที่ออกโดยหน่วยราชการ
การขอใบรับรองผลสอบ KU-EPT สามารถติดต่อขอหนังสือรับรองได้ด้วยตัวเองพร้อมเอกสาร (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรนิสิต)  ที่ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร มน.1 ชั้น 2 ห้อง 211  ใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ  
** หากไม่สะดวกยื่นเอกสารด้วยตนเอง สามารถส่งอีเมลมาขอใบรับรองพร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารมาที่ e-mail : fhumrnk@ku.ac.th หรือ fhumjppu@ku.ac.th ก่อนล่วงหน้า และมารับหนังสือรับรองด้วยตัวเองได้หลังจากยื่นเอกสารแล้ว 3 วัน **
ไม่ได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการลงทะเบียน คุณสามารถให้ระบบส่งอีเมลไปให้คุณอีกได้ โดยเข้าไปที่เมนู สถานะของฉัน
คลิกที่ลิงก์  ถ้าคุณต้องการให้ระบบส่งอีเมลไปให้คุณอีกครั้ง กรุณาคลิกที่นี่

ถ้าคุณเข้าไปที่เมนู สถานะของฉัน หลังจากกรอกอีเมลแล้ว ระบบแจ้งว่าอีเมลนี้ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ เป็นไปได้ 2 กรณีคือ
1. คุณกรอกอีเมลของคุณไม่ถูกต้อง กรอกใหม่ให้ถูกต้อง
2. ถ้าคุณแน่ใจว่ากรอกอีเมลถูกต้อง แสดงว่า อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้ ไม่ตรงกับอีเมลของคุณ ดู FAQ เรื่องเปลี่ยนอีเมล
เปลี่ยนรหัสนิสิต รหัสประจำตัวประชาชน เปลี่ยนแปลงไม่ได้  ยกเว้นในกรณีทีจำเป็น
ติดต่อด้วยตนเอง ที่ คุณรัชนี โทร. 02-579-5566-8 ต่อ 1211 อีเมล fhumrnk@ku.ac.th , fhumjppu@ku.ac.th
ศูนย์ทดสอบฯ ห้อง 211 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์
พร้อมแสดงหลักฐานเอกสาร ที่จำเป็น ที่ออกโดยหน่วยราชการ
ไม่มีบัตรนิสิต จะสอบได้ไหม ? ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย ขอใบแทนบัตรนิสิต เพื่อใช้ร่วมกับบัตรประชาชน ใช้แสดงตนตอนเข้าห้องสอบ
อีเมลมาสอบถามแล้วไม่ได้รับคำตอบจากศูนย์ฯ สำหรับผู้ที่ได้รับอีเมลจากศูนย์ฯ แล้วพยายาม Reply หรือ Forward อีเมล เพื่อตอบกลับมา
ไม่สามารถติดต่อกลับมาได้ เนื่องจากเมลบ๊อกส์ที่ศูนย์ฯ ใช้ส่งอีเมลไม่ใช่เมลบ๊อกส์ปกติ มีความสามารถในการส่งเมลได้เท่านั้น  ไม่สามารถรับอีเมลได้
อีเมลของท่านจึงสูญหายไป

การติดต่อกับศูนย์ฯ สามารถทำได้ดังนี้
1. ด้วย เมนู ติดต่อAdmin
2. ติดต่อ คุณรัชนี โทร. 02-579-5566-8 ต่อ 1211 อีเมล fhumrnk@ku.ac.th, fhumjppu@ku.ac.th
3. มาติดต่อด้วยตนเองที่ ศูนย์ทดสอบฯ ห้อง 211 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ต้องการเปลี่ยนสถานะจากบุคคลทั่วไปเป็นนิสิต มก. ไปที่เมนู ติดต่อ Admin แจ้งว่าต้องการเปลี่ยนสถานะจากบุคคลทั่วไปเป็นนิสิต มก. บอกเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยน
แจังข้อมูลดังนี้ (*จำเป็นต้องมี)
รหัสประจำตัวประชาชน*:
ชื่อ-นามสกุล*:
อีเมล*:
เบอร์โทรศัพท์*:
รหัสนิสิต*:
โครงการ:
สาขาวิชา*:
ภาควิชา:
คณะ:
วิทยาเขต:
สมัครสอบแล้ว ต้องการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง การสมัครสอบ KU-EPT ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข โอนย้าย และไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัคร ได้
ผู้สมัครต้องตัดสินใจให้แน่นอนก่อนชำระเงินค่าสมัครสอบ

ส่วน TOEFL ITP สามารถทำได้ ดังนี้
ผู้ที่จะขอเลื่อนหรือขอยกเลิกการสอบจะต้องแจ้งภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับเงินค่าสมัครคืน
การขอเลื่อนสอบสามารถเลื่อนได้เพียง 2 ครั้ง เท่านั้น
          ติดต่อคุณ สุพัตรา 02-5795566-8 ต่อ 1321 อีเมล fhumspts@ku.ac.th

หมายเหตุ การสมัครสอบ ที่ไม่ได้ชำระเงิน ถือว่ายกเลิกโดยอัตโนมัติ
กรอกอีเมลผิด/เปลี่ยนอีเมล นำบัตรนิสิต มก. และบัตรประชาชน มาขอเปลี่ยนด้วยตนเอง ที่ ศูนย์ฯ ทดสอบทางภาษาคณะมนุษยศาสตร์  อาคาร มน.1  ชั้น 2 ห้อง 1211 
ยกเวันในกรณีที่กรอกอีเมลผิด ทำให้ไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียนได้
ไปที่เมนู ติดต่อ Admin  แจ้งความประสงค์และเหตุผล
แจ้งข้อมูลเหล่านี้มาด้วย
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประชาชน
รหัสนิสิต (ถ้าเป็นนิสิต มก.)
อีเมล (ที่ถูกต้อง)
ต้องการพิมพ์ใบชำระเงิน ไปที่เมนู สถานะของฉัน
1. กรอก อีเมล 
2. คลิกดำเนินการ
3. ระบบจะแสดงวิชาที่คุณสมัครไว้  คลิก พิมพ์ใบชำระเงิน
4. ระบบจะแสดง ใบชำระเงิน   คลิก ที่รูป printer

ปกติ ต้องนำใบชำระเงิน ไปชำระที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาใดก็ได้ ภายใน 3 วัน หลังจากวันที่สมัครสอบ
ถ้าปิดรับสมัครไปแล้ว ไม่สามารถพิมพ์ฯได้ (ระบบจะไม่แสดงลิงก์ให้คุณพิมพ์ใบชำระเงิน)
ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว เมื่อไรศูนย์จะยืนยันการชำระเงิน ระบบของธนาคารไม่ได้เชื่อมกับระบบของศูนย์ฯ ปกติธนาคารจะส่งรายชื่อผู้ชำระเงิน มาให้กับศูนย์ฯ เป็น excel file ทุกวัน
ศูนย์ฯต้องนำมาตรวจเช็คความถูกต้อง (data entry จะมีความผิดพลาดเสมอ เช่นสะกดชื่อ นามสกุลผิด หมายเลยใบชำระเงินไม่ตรงกัน ...)
หลังจากนั้นจึง upload เข้าระบบได้ ซึ่่งต้องใช้เวลาพอสมควร

ปกติทางศูนย์ทดสอบฯ จะอีเมลยืนยันการรับชำระเงินให้แก่ผู้สมัคร ก่อนวันประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ (ดูจากตารางสอบ ในหน้าแรก)

เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินกับธนาคาร(มีเอกสารการชำระเงิน) ศูนย์ทดสอบฯถือว่าการสมัครสอบสมบูรณ์แล้ว ศูนย์ฯจะจัดให้ผู้สมัครได้เข้าสอบ ในทุกกรณี

ที่สำคัญคือ ถ้าถึงวันอีเมลห้องสอบและที่นั่งสอบ ถ้ายังไม่ได้รับอีเมลตามกำหนด  ให้เช็คดูในเมนู สถานะของฉัน  ถ้าไม่มีห้องสอบและหมายเลขสอบ  ต้องติดต่อศูนย์ฯ โดยด่วน
หรือติดต่อ คุณรัชนี โทร. 02-579-5566-8 ต่อ 1211 อีเมล fhumrnk@ku.ac.th, fhumjppu@ku.ac.th
ศูนย์ทดสอบฯ ห้อง 211 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์
KU-EPT สำหรับ ป.โท ป.เอก และ บุคคลทั่วไปต่างกันอย่างไร  เริ่มตั้งแต่ 1 มค. 2559 เป็นต้นไป
ชื่อวิชาสอบ ผู้ที่สิทธิสมัคร คือ ผู้ที่ลงทะเบียนและยืนยันแล้ว และเป็น ค่าสม้ครสอบ ผลสอบ
KU-EPT สำหรับ นิสิต ป.เอก เฉพาะ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ระดับ ปริญญาเอก เท่านั้น 600 บาท ศูนย์ฯ ส่งผลสอบให้ บัณฑิตวิทยาลัย
สอบกี่ครั้งก็ได้ (ใช้คะแนนครั้งที่ดีที่สุด)
KU-EPT สำหรับ นิสิต ป.โท เฉพาะ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ระดับ ปริญญาโท เท่านั้น 600 บาท ศูนย์ฯ ส่งผลสอบให้ บัณฑิตวิทยาลัย
สอบกี่ครั้งก็ได้ (ใช้คะแนนครั้งที่ดีที่สุด)
KU-EPT สำหรับ บุคคลทั่วไป ทุกคน (บุคคลทั่วไป, นิสิต มก.ระดับปริญญา ตรี โท เอก, ชาวไทย, ชาวต่างประเทศ, ...) 600 บาท ขอรับใบรับรองคะแนนจากศูนย์ฯ ไปยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยด้วยตนเอง
สอบกี่ครั้งก็ได้ (ผลสอบไม่มี ผ่าน/ไม่ผ่าน)
TOEFL-ITP สำหรับ บุคคลทั่วไป ทุกคน (บุคคลทั่วไป, นิสิต มก.ระดับปริญญา ตรี โท เอก, ชาวไทย, ชาวต่างประเทศ, ...) 1600 บาท มารับรายงานผลการสอบด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯเท่านั้น
(ไม่มีการประกาศผลสอบทางเว็บ และอีเมล)
ถ้าต้องการให้ศูนย์ฯส่งให้ทางไปรษณีย์ อ่านรายละเอียด
สอบกี่ครั้งก็ได้ (ผลสอบไม่มี ผ่าน/ไม่ผ่าน)
สอบผ่าน KU-EPT แล้ว สมัครสอบได้อีกหรือไม่ ตั้งแต่ 1 กย. 2558 เป็นต้นไป ถ้าผู้สมัครที่เคยสอบมาแล้ว มีความประสงค์จะสมัครสอบอีก เพื่อผลคะแนนที่สูงขึ้นหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม  สามารถสมัครสอบได้ (บัณฑิตวิทยาลัยใช้คะแนนที่ผู้สอบทำได้สูงที่สุดเป็นเกณฑ์)

อย่างไรก็ตาม ในแต่ละครั้งที่เปิดรับสมัคร ผู้สมัครสามารถสมัคร KU-EPT ได้เพียงวิชาเดียว และสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น(ไม่มีเหตุผลที่จะสมัครสอบวิชาเดียวกัน 2 ครั้ง หรือสมัครสอบ 2 วิชาพร้อมๆกัน) เช่น
ถ้าสมัครสอบวิชา KU-EPT 2558/4 สำหรับ ป.เอก หรือ ป.โท หรือ บุคคลทั่วไป วิชาใดวิชาหนึ่ง ไปแล้ว   ไม่สามารถสมัคร KU-EPT 2558/4 สำหรับ ป.เอก และ ป.โท และ บุคคลทั่วไป ได้อีก

หน้า